...

สถานการณ์ด่านทางบกของจีน สำหรับการนำเข้าผลไม้

โดยฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

มณฑล/เขต ด่าน สถานะปัจจุบัน รายละเอียด วันที่ปรับปรุงสถานะ
หมายเหตุ สถานการณ์ด่านนำเข้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำเข้าอีกครั้ง
เปิดทำการปกติ
เปิดทำการปกติ แต่ควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ปิดทำการ/งดการนำเข้าผลไม้ชั่วคราว
ยังไม่เปิดให้นำเข้าผลไม้ไทย